Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käyttö

Kotkan Asunnot Oy:n harjoittama asuntovuokraustoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun ja/tai asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin sekä asuntojen markkinointiin. Kotkan Asunnot kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Kotkan Asunnot Oy ei käytä automaattista päätöksentekomenettelyä saamiensa henkilötietojen perusteella.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Kotkan Asunnot voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan, avulla.

Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Kotkan Asuntojen ulkopuolelle, pois lukien asunnon omistajan vaihtumista koskevat tilanteet ja tietosuojasuunnitelman mukaiset yhteistyötahot.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jolloin henkilön tulee esittää viranomaisten hyväksymä henkilöllisyystodistus. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, henkilötunnus ja osoite sekä halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto.

Korjausvaatimukset:
Kotkan Asunnot Oy, Asiakaspalvelu, Gutzeitintie 8, 48100 Kotka.

Jokaisella henkilöllä on oikeus saada tietonsa siirretyksi koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Henkilöllä oikeus saada oikeuksiensa toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Kielto-oikeudella tarkoitetaan henkilön oikeutta kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Aiemmin annetun suoramarkkinointiluvan voi myös peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla kiellosta sähköpostitse osoitteeseen kotkanasunnot@kotka.fi.

Tarkemmat tiedot rekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä löytyy rekisteriselosteista alla olevien linkkien kautta.

Rekisteriseloste Asiakasrekisteri (pdf)
Rekisteriseloste Sidosryhmärekisteri (pdf)
Rekisteriseloste Työnhakijarekisteri (pdf)
Rekisteriseloste Kameravalvontarekisteri (pdf)
Rekisteriseloste Lukitusrekisteri (pdf)
Evästeseloste