Asukastyytyväisyyskyselyn 2021 tuloksia

Vuoden 2021 asukastyytyväisyyskysely toteutettiin helmikuussa. Kyselyjä lähetettiin kirjeenä 759 kappaletta, eli otanta oli noin 30 prosenttia Kotkan Asuntojen asukkaista. Paperilomakkeen lisäksi kyselyyn oli mahdollista vastata sähköisesti. Vastaajamäärää täydennettiin lisäksi puhelinhaastatteluilla.

Vastauksia saatiin 220 kappaletta eli vastausprosentti oli 29 prosenttia. Vuonna 2020 vastausprosentti oli 23, eli vastaaminen oli tänä vuonna hieman aktiivisempaa. Eri talojen vastausaktiivisuus vaihteli suuresti. Parhaimmillaan vastauksen antoi noin puolet asukkaista, kun taas joissakin taloissa vastauksia tuli vain muutama.

Kyselyn tulosten keskiarvo asteikolla 1–4 oli 3,32, mikä on korkein arvosana neljän vuoden seurantajaksolla.

Kysymyksiä asiakaspalvelusta huollon toimivuuteen

Kyselyssä kysyttiin asukkaiden mielipiteitä mm. henkilöstön palvelualttiudesta, kiinteistönhoidon tasosta ja asumisviihtyvyydestä. Tarkemmat tulokset näkyvät oheisesta diagrammista. Diagrammissa näkyy tänä vuonna myös isännöinnin jako asukasisännöintiin ja tekniseen isännöintiin.

 

 

Kolme parasta ja kolme heikointa tulosta

Asteikolla 1–4 (1= heikko, 4 = kiitettävä) parasta palautetta saivat:

  1. Asukasisännöinnin palvelun ystävällisyys (keskiarvo 3,78)
  2. Jätteiden lajittelumahdollisuus (keskiarvo 3,73
  3. Toimiston/kiinteistösihteerin tavoitettavuus ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen (keskiarvo 3,71)

Heikointa palautetta vuonna 2021 saivat:

  1. Pyydettyjen korjaustarpeiden toteutuminen (keskiarvo 2,95)
  2. Vuokrataso verrattuna vastaaviin asuntoihin lähialueella (keskiarvo 2,92
  3. Kiinteistönhuollon ulkotyöt talvella (keskiarvo 2,78)

Tulosten pohdintaa

Kokonaisuutena asukastyytyväisyys on kyselyn perusteella hyvällä tasolla, mutta tulosten sisällä on paljon hajontaa. Tyytyväisyys vaihtelee myös paljon eri talojen välillä.

Kotkan Asuntojen henkilökunnan palvelusta saamat arvioinnit ovat korkealla tasolla. Runsaslumisen talven haasteet näkyvät heikoimmassa arvosanassa huollon talvitöistä. Toisaalta huolto on saanut myös paljon positiivisia palautteita. Asukkaat ovat myös tyytyväisiä jätteiden lajittelumahdollisuuksiin. Eri jätelajien keräystä onkin parannettu.

Kotkan Asunnot Oy:n henkilökunta kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita! Käymme tulokset huolella läpi ja otamme asukkaiden palautteet huomioon toiminnan kehittämisessä.

Teksti: Anita Heikkinen
Kuvat: Canva ja Kotkan Asunnot Oy